BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Säkerställande av att sura sulfatjordar och konsekvenserna av deras användning inkluderas i nationella och regionala program.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Mellanutvärderingen av strategin för sura sulfatjordar har färdigställts. Främjandet av kartläggning, styrmetoder, forskning och praktiska åtgärder har framskridit väl. Ytterligare satsningar behövs bl.a. för preciserade kartläggningar, beaktandet av saken på skogsbruksområden och i samhällsbyggnad samt för åtgärder på de svåraste områdena. Strategins framskridande följdes på nytt upp år 2022 och behov av fortsatta åtgärder identifierades. Ca 50 % av åtgärderna för att motverka surheten har genomförts. De allmänna kartläggningarna av sulfatjordar har framskridit väl, men för bl.a. gräsodling på sura sulfatjordar och rådgivning för enskilda gårdar är procentsatsen för genomförandet under 10.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)