BESKRIVNING AV STYRMEDEL

En miljöskyddsanvisning för fiskodling främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Anvisningen om miljöskydd vid fiskodling uppdaterades år 2020. Årligen ordnas en konferens om miljöskydd vid fiskodling.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centralen i Egentliga Finland, övriga NMT-centraler, Regionförvaltningsverk (RFV), Fiskodlarförbudet r.f., Naturresursinstitutet (LUKE)