BESKRIVNING AV STYRMEDEL

En miljöskyddsanvisning för fiskodling främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjat).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Anvisning om miljöskydd vid fiskodling från 2013 används och anvisningen uppdateras 2019.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centralen i Egentliga Finland, övriga NMT-centraler, Regionförvaltningsverk (RFV), Fiskodlarförbudet r.f., Naturresursinstitutet (LUKE)