BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Strukturellt hållbara lösningar för vattentjänsterna och det regionala samarbetet mellan vattentjänstverken främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats)


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Centrala vattentjänstorganisationer har i hög grad diskuterat behovet av strukturella förändringar och samarbete inom vattentjänsterna i Finland. Härvid har utgångspunkten till en stor del varit reparationsskulden i fråga om vattentjänstinfrastrukturen och det faktum att fältet är splittrat i många små organisationer. Projekt för utredning av saken har genomförts av forskningsinstitut och konsulter, och åtgärder har redan inletts. Vid reformen av lagen om vattentjänster har centralisering av resurserna beaktats som ett viktigt mål.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM), NMT-centraler


SAMARBETSINSTANSER

Vattentjänstverken, kommuner, Landskapsförbund, Kommunförbundet, Vattenverksföreningen