BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Strukturellt hållbara lösningar för vattentjänsterna och det regionala samarbetet mellan vattentjänstverken främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats)


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

De centrala organisationerna för vattentjänsterna har diskuterat starkt behovet av de strukturella förändringar och samarbetet inom vattentjänsterna i Finland. Utgångspunkten har för det mesta varit vattentjänsternas infrastrukturskuld och det utspridda vattenverksfältet. Forskningsinstitut och konsulter har inlett utredningsprojekt och åtgärder har redan påbörjats.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM), NMT-centraler


SAMARBETSINSTANSER

Vattentjänstverken, kommuner, Landskapsförbund, Kommunförbundet, Vattenverksföreningen