BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Det foder och de utfordringsmetoder som används i fiskodlingarna utvecklas och god skötsel av fiskarna främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjat).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Raisioaqua har lanserat ett Östersjöfoder. Utöver det har man genom andra utvecklade fiskfoder och utfodringsmetoder gjort det möjligt att minska belastningen avsevärt. Det har skapats verksamhetssätt för införandet av ett belastningsbaserat miljötillstånd på havsområden och fodren har utvecklats för att minska den specifika miljöbelastningen. Inom innovationsprogrammet för vattenodling har man utvecklat teknologi, artificiell intelligens och statistiska modeller bl.a. för att optimera foderanvändningen och minska svinnet.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Luke, foderindustrin, fiskodlare, universitet