BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Det foder och de utfordringsmetoder som används i fiskodlingarna utvecklas och god skötsel av fiskarna främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjat).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Raisioaqua har lanserat ett Östersjöfoder. En betydlig minskning av belastning har möjliggjorts genom det samt utveckling av övriga fiskfoder och utfodringsmetoder.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Luke, foderindustrin, fiskodlare, universitet