BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Miljötillståndsförfarandet för djurstallar enligt miljöskyddslagen vidareutvecklas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

I början av 2019 trädde ändringar av miljöskyddslagen i kraft genom vilka ett allmänt anmälningsförfarande om djurstall verkställdes. Med stöd av MSL gavs dessutom statsrådets förordning 138/2019 om djurstall. Anvisningen om miljöskydd vid husdjursskötsel reviderades år 2021.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER