BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Miljötillståndsförfarandet för djurstallar enligt miljöskyddslagen vidareutvecklas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

I början av 2019 trädde ändringarna i miljöskyddslagen i kraft, med hjälp av vilka verkställdes ett allmänt anmälningsförfarande. Därtill utfärdades förordning av statsrådet 138/2019 om djurstallar med stöd av miljöskyddslagen.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER