BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Beredskapen för specialsituationer inom vattentjänsterna utvecklas, bl.a. tas riskhanteringsprogrammet WSP SSP i bruk för riskbedömning och riskhantering.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjat).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Mer än hälften av vattentjänstverken har tagit ett WSP- eller SSP-riskhanteringsprogram i bruk. Planerna för beredskapen för störningssituationer omfattar mer än 93 % av de invånare som får vattentjänstverkens tjänster. För beredskapen för störningssituationer förutsätts en plan, där WSP- eller SSP-program i ökande grad har tagits i bruk.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Social- och hälsovårdsministeriet i Finland (SHM), Miljöministeriet (MM), vattentjänstpoolen


SAMARBETSINSTANSER

Vattenverksföreningar, kommuner, NMT-centraler, Regionförvaltningsverk (Miljöhälsa), Valvira