BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utvecklingen av övervakningen och uppföljningen av skadliga ämnen främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Som en del av utarbetande eller uppdatering av skyddsplanen genomgås uppföljning av grundvattenområdet samt övervakningsförpliktelser. I verkställandet av det nya åtgärdsprogrammet beaktas även uppföljningsbehoven som grund för statusuppskattning av grundvattnet.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE)/ NMT-centraler, vattentjänstverken, verksamhetsutövare