BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Utvecklingen av övervakningen och uppföljningen av skadliga ämnen främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Som en del av uppgörandet eller justeringen av en skyddsplan går man igenom skyldigheterna att iaktta och kontrollera grundvattenområden. Vid verkställandet av ett nytt uppföljningsprogram för vattenvården beaktas också uppföljningsbehoven som underlag för en bedömning av grundvattnets tillstånd.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE)/ NMT-centraler, vattentjänstverken, verksamhetsutövare