BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Behovet av och möjligheterna att restaurera sediment som förorenats av farliga och skadliga ämnen utreds per vattenförvaltningsområde.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Några NTM-centraler har utrett halterna av skadliga ämnen i sediment. Nationellt har det planerats en kartläggning och uppföljning av skadliga ämnen i sediment.


ANSVARSINSTANST

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Regionförvaltningsverk (RFV), NMT-centraler, verksamhetsutövare, kommuner