BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Behovet av och möjligheterna att restaurera sediment som förorenats av farliga och skadliga ämnen utreds per vattenförvaltningsområde.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Vissa NTM-centraler har gjort utredningar om halten av skadliga ämnen i fasta substanser. Kartläggning och uppföljning av skadliga ämnen i fasta substanser planerat landsomfattande.


ANSVARSINSTANST

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Regionförvaltningsverk (RFV), NMT-centraler, verksamhetsutövare, kommuner