BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Placering av nya verksamheter som eventuellt orsakar en risk för kvaliteten eller kvantiteten av grundvatten utanför grundvattenområden främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

En ny handbok för definiering av grundvattenområden och klassificering av dem. Kontroller av gränserna för grundvattenområden har företagits inom ramen för definiering av grundvattenområden, vilket ger bättre möjligheter att ta hänsyn till grundvattenområden i planering av markanvändning.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM), Kommunförbundet, Vattenverksföreningen (VVF), Regionförvaltningsverk (RFV), landskapsförbund, NMT-centraler, verksamhetsutövare, vattentjänstverk