BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Placering av nya verksamheter som eventuellt orsakar en risk för kvaliteten eller kvantiteten av grundvatten utanför grundvattenområden främjas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

En ny guide för definition av grundvattenområden och klassificeringen av dem. Justeringar av gränserna för grundvattenområden har gjorts inom ramen för arbetet med att definiera grundvattenområden. Det förbättrar möjligheterna att beakta grundvattenområden i planeringen av markanvändningen. Huvuddelen av grundvattenområdena har justerats före utgången av år 2021.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM), Kommunförbundet, Vattenverksföreningen (VVF), Regionförvaltningsverk (RFV), landskapsförbund, NMT-centraler, verksamhetsutövare, vattentjänstverk