BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Rådgivning och handledning i frågor som gäller avloppstjänsterna i glesbebyggelsen ska ordnas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Den nya miljöskyddslagen (527/2014) underlättar förläggningen av torvproduktionen till myrar, vars naturtillstånd på grund av dikning redan har modifierats i betydlig mån. Den nya miljöskyddslagen (527/2014) har tillämpats på de tillståndsärenden som har anhängiggjorts efter denna lags ikraftträdande, och på grund av detta syns styrningsverkan av NSL 13 § i praktiken med fördröjning.


ANSVARSINSTANSER

YM (1. ansvarsinstans), NTM-centraler, landskapsförbund


SAMARBETSINSTANSER

Torvproducenter, ANM, RFV, ANM, GTK, universitet och övriga forskningsinstitut