BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Rådgivning och handledning i frågor som gäller avloppstjänsterna i glesbebyggelsen ska ordnas.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Den nya miljöskyddslagen (527/2014) underlättar förläggning av torvutvinning till myrar vars naturtillstånd har förändrats betydligt till följd av utdikning. Den nya miljöskyddslagen har tillämpats på tillståndsärenden som anhängiggjorts efter lagens ikraftträdande, och därför syns den styrande effekten av MSL 13 § i praktiken med ett dröjsmål.


ANSVARSINSTANSER

YM (1. ansvarsinstans), NTM-centraler, landskapsförbund


SAMARBETSINSTANSER

Torvproducenter, ANM, RFV, ANM, GTK, universitet och övriga forskningsinstitut