BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Vid utvecklingen av markanvändningen och av hanteringen av översvämningsriskerna förbättras förutsättningarna för att genomföra projekt för att kvarhålla översvämningsvatten med beaktande av målen för den ekologiska statusen och naturens mångfald.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (en eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Möjligheterna för kvarhållning av översvämningsvatten har granskats i alla hanteringsplan för översvämningsvatten och åtgärderna har föreslagits i de planer, där de har ansetts som genomförbara medlen. Därtill har möjligheterna för kvarhållning av översvämningsvatten granskats som en del av utveckling av vattenförvaltning på skogsbruks-, torvutvinnings- samt jordbruksområden.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, landskapsförbund, Finlands miljöcentral (SYKE)