BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Vid utvecklingen av markanvändningen och av hanteringen av översvämningsriskerna förbättras förutsättningarna för att genomföra projekt för att kvarhålla översvämningsvatten med beaktande av målen för den ekologiska statusen och naturens mångfald.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Möjligheterna att kvarhålla svämningsvatten har studerats i alla planer för hantering av översvämningsrisker, och de har föreslagits som åtgärder i alla de planer där de har betraktats som möjliga metoder. Dessutom har möjligheterna att kvarhålla svämningsvatten studerats som en del av utvecklingen av vattenekonomin i skogsbruks-, torvutvinnings- och lantbruksområden. Genom programmet för effektiverat vattenskydd har det finansierats projekt för vattenhantering inom jord- och skogsbruket.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

NMT-centraler, landskapsförbund, Finlands miljöcentral (SYKE)