BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Bättre informationsutbyte om bästa tillgängliga teknik och säkerställande av en god tillämpning av BAT-slutsatserna i tillståndsförfarandet samt främjande av utvecklingen och ibruktagandet av ny teknik.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

BAT-arbete har bedrivits långsiktigt sedan slutet av 1990-talet. I det nationella BAT-nätverket ingår alla centrala aktörer (tillstånds- och tillsynsmyndigheter, verksamhetsidkare, forskningsinstitut, konsulter, organisationer). Inom ramen för arbetet har det producerats rikligt med bakgrundsutredningar och anvisningar. BAT-slutsatserna beaktas i beslut om tillstånd för direktivanläggningarna. Projektet HAZBREF har fört med sig nya angreppssätt för att bättre beakta skadliga ämnen i BAT-jämförelsedokument. En BREF-handledning för hantering av utvinningsavfall har färdigställts år 2020.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Arbets- och näringsministeriet (ANM)


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE), NMT-centraler, Regionförvaltningsverk (RFV), Geologiska forskningscentralen (GTK)