BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Bättre informationsutbyte om bästa tillgängliga teknik och säkerställande av en god tillämpning av BAT-slutsatserna i tillståndsförfarandet samt främjande av utvecklingen och ibruktagandet av ny teknik.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har påbörjats (En eller flera delar av de planerade åtgärderna har påbörjats).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

BAT har implementerats långsiktigt sedan slutet av 1990-talet. Det nationella BAT-nätverket inkluderar alla väsentliga aktörer (tillstånds- och tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare, forskningsinstitut, konsulter, organisationer). Det har utarbetats bakgrundsutredningar och anvisningar i stor utsträckning i arbetet. BAT-slutsatserna iakttagas i tillståndsbesluten av direktivanläggningar. HAZBREF-projektet erbjuder nya tillvägagångssätt för ett ännu bättre beaktande av de skadliga ämnena i BAT-referensdokumenten.


ANSVARSINSTANSER

Miljöministeriet (YM, 1. ansvarsinstans), Arbets- och näringsministeriet (ANM)


SAMARBETSINSTANSER

Finlands miljöcentral (SYKE), NMT-centraler, Regionförvaltningsverk (RFV), Geologiska forskningscentralen (GTK)