BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Vattenskyddsåtgärder utvecklas för att minska belastningen av kvicksilver som skogsbruksåtgärderna orsakar.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har inte påbörjats


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Projektet genomfördes inte i avsaknad av finansiering.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Tapio Oy, Luke, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, bolag, genomförare av projekt inom skogsbruket