BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Vattenskyddsåtgärder utvecklas för att minska belastningen av kvicksilver som skogsbruksåtgärderna orsakar.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförandet har inte påbörjats


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Projektet har inte påbörjats, eftersom finansieringen saknas.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)


SAMARBETSINSTANSER

Tapio Oy, Luke, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, bolag, genomförare av projekt inom skogsbruket