BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Klimatförändringens inverkan på belastningen från jordbruket i olika delar av landet och hur man anpassar sig till förändringarna den medför utreds.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Naturresursinstitutets (LUKE) rapport Anpassningsstatus 2017 samlar ihop forskning och drar slutsatser om bl.a. de utmaningar som jordbruket möter i och med klimatförändringen samt tidpunkt, beständighet och den regionala fördelningen av skadlig inverkan. I projektet Utvärdering av väder- och klimatrisker samt verksamhetsmodeller (SIETO) genomfördes en nationell bedömning av väder- och klimatrisker samt bearbetades en åtgärdsmodell för genomförande av kommande riskuppskattningar även inom jordbruket.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Forskningsinstitut