BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Klimatförändringens inverkan på belastningen från jordbruket i olika delar av landet och hur man anpassar sig till förändringarna den medför utreds.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

I Naturresursinstitutets rapport Sopeutumisen tila 2017 (Rum för anpassning 2017) sammanställs undersökningar och dras slutsatser bl.a. om de utmaningar som lantbruket står inför när klimatet förändras samt om hur de skadliga effekterna infaller tidsmässigt, hur bestående de är och hur de fördelas mellan olika regioner. Inom projektet Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) genomfördes en nationell bedömning av väder- och klimatrisker och togs fram en verksamhetsmodell för framtida riskbedömningar också inom lantbruket.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)


SAMARBETSINSTANSER

Forskningsinstitut