BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Minskningen av olägenheter av försurning minskas genom att vattenskyddsåtgärder som behövs i sura sulfatjordar inkluderas i stödsystemen för jordbruk, skogsbruk och torrläggning.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Minskning av olägenheter av försurning på åkermark stöds genom reglerad täckdikning och mångåriga miljövallar. Sura sulfatjordar har beaktats i jord- och skogsindustrins stödsystem.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)