BESKRIVNING AV STYRMEDEL

Minskningen av olägenheter av försurning minskas genom att vattenskyddsåtgärder som behövs i sura sulfatjordar inkluderas i stödsystemen för jordbruk, skogsbruk och torrläggning.


LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

Genomförd (Alla åtgärder har genomförts inom den utsatta tidtabellen samt på de tilltänkta ställen. Om åtgärden består av kontinuerliga och obegränsade åtgärder, kan den tolkas som genomförd när den första delåtgärden är utförd).


MOTIVERINGAR OM LÄGET FÖR ÅTGÄRDERNA

På åkerområden stöds förebyggandet av skador av sura sulfatjordar med hjälp av reglerad täckdikning och mångårig gräsmarksdrift. Sura sulfatjordar har beaktats i stödsystemen för jord- och skogsbruket. Sura sulfatjordar beaktades i stödprogrammet för åren 2014-2022, men odlarna vidtog inte åtgärder enligt målen. Exempelvis är utfallet för gräsmarksdrift på sura sulfatjordar och rådgivning för enskilda gårdar mindre än 10 procent av målet. I den nya CAP-planen (2023-3027) finns det inte egna åtgärder för sura sulfatjordar.


ANSVARSINSTANSER

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM, 1. ansvarsinstans), Miljöministeriet (MM)