Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Merenpohjan koskemattomuus

Toimenpide
Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen Tutustu tarkemmin
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen ja täysimääräinen hyödyntäminen Tutustu tarkemmin
Itämeren alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun kalanrehun käyttöönoton edistäminen ja särkikalojen käytön lisääminen ihmisravintona Tutustu tarkemmin
Mereen laskevien virtavesien herkkien eliölajien elinympäristöjen parantaminen Tutustu tarkemmin
Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkitys ja vähentämismahdollisuudet Tutustu tarkemmin
Ruoppausten haitallisten vaikutusten vähentäminen Tutustu tarkemmin
Valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelman laatiminen Tutustu tarkemmin
Merellisten suojelualueiden sisällyttäminen merialuesuunnitelmiin Tutustu tarkemmin
Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat Tutustu tarkemmin
Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu Tutustu tarkemmin
Merenhoidon tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvä viestintä Tutustu tarkemmin