Vidareförädling av biogasanläggningens rötrester till gödselmedel -projekt

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet är att hitta tekniskt och ekonomiskt fungerade teknik, som kan användas till förädling av rötresten som uppstår som ett biflöde av den anaeroba rötningsprocessen av gödsel från produktionsdjur och andra primärproduktionens biflöden till ett gödselsfabrikat som baserar sig på en högre förädlingsgrad av återvunna näringsämnen. Kartläggning av lämpliga biproduktflöden för tillverkning av återvinningsgödsel.

TIDTABELL

1.1.2017 – 31.8.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

157 600 € (MMM 110 230 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy