VELMU 2 – programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljöns mångfald

BESKRIVNING AV ARBETET

VELMU 2 fortsätter med kartering av havsmiljöns abiotiska (geologiska och kemisk-fysikaliska) och biotiska (arter och de samhällen de ger upphov till) särdrag. Målsättningarna med karteringarna är att lokalisera Material som samlats in inom VELMU har använts i hotbedömning av naturtyper (blev färdig år 2018), i samband med rapportering om Havets status samt i år 2019 slutförda hotbedömningen av arter. I bedömningar uppskattas även mänsklig påverkan på hotet.

TIDTABELL

2017-2025

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Budgetfinansiering ur statsbudget

Årlig genomsnitt 1, 3 milj. € anslag (åren 2011-2018 totalt ca. 11,1 milj. €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Miljöministeriet ja Finlands miljöcentral

Miljöministeriet / Penina Blankett

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELMU/VELMU__Vedenalaisen_meriluonnon_monimuot(15964)