Vattenskydd 4K, Minskad belastning med konkreta åtgärder

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets syfte är att öka fördröjning av vatten i avrinningsområdet till målvattnet Ingå å och minska erosionen samt hindra avrinning av näringsämnen och sediment till insjöarna och därifrån vidare till Östersjön. Översvämningskontrollen och anpassningen till klimatförändringen i området förbättras samtidigt och vattenorganismernas levnadsförhållanden förbättras genom ökad mångfald hos habitat.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM ja WWF

400 000 € (MM 250 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

WWF

https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/kuormitus-kuriin/