Sustainable shipping & Environment in the Baltic Sea area (BONUS SHEBA)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet har som syfte att producera en heltäckande uppfattning av sjöfartens miljöpåverkan i Östersjöområdet. Inom ramen för SHEBA-projektet byggdes modelleringsverktyg, som möjliggjorde modellering av vatten- och bullerutsläpp. Dessa verktyg utnyttjas i den årliga HELCOM-raporteringen, där bullerutsläppen utgör en av de raporterade komponenten.

TIDTABELL

04/2015-08/2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

EU/Finlands Akademi (BONUS)

2,9 milj. € (Finlands Akademi 253 800€)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Koordinering Dr Jana Moldanova / Svenska miljöinstitutet (IVL). Från Finland deltar Jukka-Pekka Jalkanen / Meteorologiska institutet och SYKE (Finlands miljöcentral)

Webbsida: https://www.sheba-project.eu/

Slutrapport: https://www.sheba-project.eu/imperia/md/content/sheba/deliverables/sheba-final-report_2018-11-20.pdf