Strukturkalkningens inverkan på forforbelastningen i Pakkalanjärvi (RAKAVA)

BESKRIVNING AV ARBETET

Trots de omfattande åtgärder har näringsbelastningen från jordbruket bara minskat något. Behovet för kostnadseffektiva och tillämpbara metoder för tillräckligt stora områden är uppenbar. De lokala målen med projektet är minskning av fosforbelastning från jordbruket till den allvarligt eutrofierade Pakkalanjärvi genom strukturkalkning och utredning av strukturkalkningsmetoden på jordar med mjäla odh sandblandad lera.
I projektet kom det fram att grumligheten i vattnet i diken var mycket låg och strukturkalkningen verkade inte att sänka grumligheten. Ojavesissä fanns det höga halter av fosfor i upplöst form, mest sannolikt som följd av de höga fosforsiffrorna från återskiften. Enligt resultaten från projektet verkade halten av upplöst fosfor efter strukturkalkningen har minskat något, men bland annat på grund av det ringa antalet observationer på halten och den stora spridningen är resultatet osäkert.

TIDTABELL

2017-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

128 000 € (MM 78 860 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral och föreningen Pakkalanjärven vesiensuojeluyhdistys

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Rakennekalkin_vaikutus_Pakkalanjarven_fosforikuormitukseen_RAKAVA