Stadsvattendragen i skick – Helsingfors och Esbo gemensamma projekt för att förbättra vattenkvaliteten i städernas småvattendrag (Östersjöutmaningen)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet utförs ett innovativt pilotförsök i Månsasbäcken i Helsingfors och Björnviken i Esbo med reningslösning som baseras på biokol. Reningslösningen bromsar upp strömningshastigheten och förbättrar dagvattnets kvalitet genom att minska halter av näringsämnen, skadliga ämnen och partiklar. Hagabäcken och dess sidobäck Månsasbäcken i Helsingfors är viktiga lekplatser för havsöringen, som på stadsområdet hotas bl.a. av utsläpp från småindustrin och trafikens dagvatten. Björnviken i Esbo är en grund, nästan avsnörd havsvik, och målet är att hindra uppgrundning och eutrofiering genom att minska dagvattenbelastningen.

TIDTABELL

1.10.2017 – 30.6.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

687 000 € (MM 412 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Miitta Rantakari/Helsingfors stad, miljötjänster

http://www.itamerihaaste.net/tyomme/hankkeemme/kaupunkivesistot_kuntoon