Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019–2023 kompletteras informationen om bl.a. undervattensnaturtyper och arter som indikerar tillståndet på havsekosystemet. Ny information om deras placering produceras (åtgärd 72.) och ekologiskt värdefulla områden i skärgården och havsområdet beaktas i användandet av vattenområden (åtgärd 75.) (Östersjöutmaningen).

BESKRIVNING AV ARBETET

Mål 4. En planmässig användning av vattenområden, åtgärderna 72. Och 75. Målet med åtgärderna inom mål 4 är att komplettera kunskapen om undervattensnaturen i havsområden och genomföra principen om multifunktionalitet.

TIDTABELL

2019-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Helsingfors och Åbo städer

Budget och projektfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingfors och Åbo städer

Mari Joensuu / Helsingfors stad
Tove Holm / Åbo stad

http://www.itamerihaaste.net/