Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 deponeringen av Åbo stads och Åbo hamns muddringsmassor övergår från havsdeponeringar till alternativa deponeringsmetoder (åtgärd 43). (Östersjöutmaningen)

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet med temats En välmående havsnatur åtgärder är att minska halterna av skadliga ämnen, nedskräpningen och buller i havsmiljön av städerna och under den åtgärd 43 om muddringsmassor.

TIDTABELL

2019-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Turun Satama Oy, Åbo stad

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Åbo stad

Mari Joensuu / Helsingfors stad
Tove Holm / Åbo stad

http://www.itamerihaaste.net/