Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023: (åtgärd 31.) Bortskaffning av näringsämnen från havet främjas genom att till exempel fortsätta och utvidga metoden för Närfiskprojektet och pröva nya återställningsmetoder, och i Helsingfors (åtgärd 68.) utreds, hur testplanteringar av undervattensväxter kan utföras i testområden; restaurering av undervattensväxter kan klarna upp vattnet och binda organiska ämnen och näringsämnen i sedimentet som kunde bromsa eutrofiering (Östersjöutmaningen).

BESKRIVNING AV ARBETET

Under målet 1. Klara kustvatten åtgärd 31. som en del av vattenskyddsåtgärder om bortskaffning av näringsämnen och målets 4. En planmässig användning av vattenområden åtgärd 68. som en åtgärd för restaurering av havsnaturen. Målet för åtgärder under mål 1 syftar till att minska den belastning som orsakas av fasta partiklar, eutrofierande näringsämnen (fosfor och kväve) med sitt ursprung i städerna och deras avrinningsområden, och åtgärderna under mål syftar till att komplettera kunskapen om undervattensnaturen och genomföra principen om multifunktionalitet.

TIDTABELL

2019-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Helsingfors och Åbo städer

Budget och projektfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingfors och Åbo städer

Mari Joensuu / Helsingfors stad
Tove Holm / Åbo stad

http://www.itamerihaaste.net/