Sjöfartens miljövårdslagstiftningens krav om överföring av oljelast

BESKRIVNING AV ARBETET

MARPOL 73/78-konventionen gällande omlastning mellan oljefartyg trädde nationellt i kraft i Finland i och med ändringen i sjöfartens miljölagstiftning 1.7.2017. Utöver MARPOL-konventionens krav ställer Miljöskyddslagen för sjöfart ytterligare begränsningar för omlastning mellan oljefartyg.
Överföring av oljelast mellan oljetankfartyg får utföras endast i hamnområden samt inom särskilt av Transport- och kommunikationsverket Traficom utsedda områden på finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon.

TIDTABELL

genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Tjänstearbete

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Trafikförvaltningen

Laura Sarlin / kommunikationsministeriet och Vilja Klemola / miljöministeriet

Miljöskyddslagen för sjöfart 1672/2009 Överföring av oljelast mellan oljefartygen: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091672#L2a