Säkerstälning av flytslammets näringsvärde med hjälp av pyrolysprodukter (PYSTI)

BESKRIVNING AV ARBETET

Det huvudsakliga syftet av projektet är att effektivera utnyttjandet av flytgödselns näringsämnen samt främja ibruktagandet av pyrolysteknologi i förädling av olika biflöden av biomassor till produkter med mervärde. I projektet kartläggs tekniska, lagtekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för att bevara eller även öka värdet av flytgödseln med hjälp av pyrolysvätska och biokol.

TIDTABELL

1.10.2018-31.11.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

262 500 € (YM 210 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresursinstitutet

https://www.luke.fi/projektit/pysti/