Resurssikontti, Produkter av avloppsvatten, fortsättningsprojekt

BESKRIVNING AV ARBETET

Utveckling och pilottestning av en rörlig lösning i form av en kont, som baserar sig på fysikalisk-kemiska enhetsoperationer, för rening av avloppsvatten och tillvaratagande av värdefulla ämnen. Ett rörligt reningsverk i form av en kont består av flockning av sediment och virafiltrering, tillvaratagande av fosfor och kväve, rengöring av vatten för återanvändning samt hantering av sediment till en kolprodukt.

TIDTABELL

2018-2020, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

CO-Innovation Finansiering, Business Finland
BioNets -program

317 100 (BF 190 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Antti Grönroos / Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/puhtaan-veden-ja-ravinteiden-talteenotto-saariston-veneiden-ja-kalajalostamon