Reduktion av utsläppen av läkemedelsrester I Östersjöområdet (CWPharma)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet CWPharma syftar till att samla och producera ytterligare information om läkemedel och deras påverkan på vattenorganismer, utvärdera olika utsläppskällornas betydelse för läkemedelsbelastningen i Östersjöregionen och utveckla medel för kontroll av utsläppen.

TIDTABELL

2017-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Interreg Baltic Sea Region och ANM:s medfinansiering

3 720 000 € (EU: 2 190 000 €; TEM: 140 000 €; projektpartners: 1 400 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentrum

Noora Perkola / Finlands miljöcentrum
http://www.cwpharma.fi

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Laakepaastojen_vahentaminen_Itameren_alueella__CWPharma