Projektet Freshabit LIFE IP

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet byggs fiskvägar, verkställs stödåtgärder för att trygga flodpärlmusslornas stammar och restaureras bäckar, åar, älvar och torvmark. Arbetet förbättrar insjövattnens status och mångfaldigheten av naturen som är beroende av dem. Därtill produceras ny information och verktyg samt informeras om det som händer i vattenriket.
Målen med restaurering av vattendragen är att förbättra sjöfåglars, flodpärlmusslornas, fiskars och andra vatten- och våtmarksarters livsmiljöer. Genom restaurering kan man främja användning av områden för rekreationsändamål samt förbättra trivsamheten eller natur- och landskapssyddsvärden, då både människorna och naturen drar nytta av arbetet. Då vattendragen och avrinningsområden är gränslösa, behövs många aktiva par av händer. I arbetet deltar en ovanligt stor grupp av forskningsinstitut, statens ämbetsverk, företag, organisationer och finansiärer.

TIDTABELL

2016-2022

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

LIFE +

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Metsähallituksen luontopalvelut

http://www.metsa.fi/freshabit/