Produktutveckling och produktion av återvinningsgödselpreparat ur biomassor

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet utvecklades en ekoeffektiv Paskier® -metod, som baserar sig på hållbar utveckling och återvinning av organiskt slam, för produktion av jordförbättringsmedel och återvinningsgödselpreparat . Marknadsföringen av Paskier® -metoden inleddes efter att projektet var avslutat.

TIDTABELL

15.5.2017 – 31.8.2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återanvändning av näringsämnen, JSM

567 000 € (JSM 255 150 € )

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Nanopar Oy

www.nanopar.fi