Produktifiering av biprodukter från jordbruket och näringsämnen I vattenmassor (MaVe-tuote)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet utvecklades produktifiering av ekodugliga gödselfabrikat från torrötningsanläggning, som redan konstaterats vara fungerande, samt gjordes pilotförsök med att använda vattenväxtmassor i en process, varvid effekten av att avlägsna näringsämnen samt nyttoanvändningen av biomassan som samlas från vattendragen förbättrar vattenstatus. Att samla upp fosfor är relativt effektivt och av de undersökta vattenväxterna var sjösäv med tanke på näringsämnen och biogasproduktionen den lämpligaste västen. Jordförbättringsämnen vidareutvecklades på basen av användarerfarenheter.

TIDTABELL

2017-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

62 100 € (MM 43 400 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Metener Oy

www.metener.fi/raki-2