Produktifiering av avloppsslam från reningsverken (RAVITA)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet RAVITA DEMO var att testa en innovativ metod för tillvaratagande av näringsämnen i en skala av ett litet avloppsreningsverk på ett hållbart sätt ur vattenskyddsperspektiv. I processen tas fosforn till vara direkt ur avloppsvattnet genom sedimentering och förädlas till fosforsyra. Målet är att vidareutveckla processen och samla väsentlig information för kommersialisering. Huvudfokus i produktutvecklingen har varit processens användbarhet samt slutprodukter som är intressanta för kunden.

TIDTABELL

2016-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingforsregionens miljötjänster samkommun, HRM

https://www.hsy.fi/ravita/fi/etusivulle/Sivut/default.aspx