Produktifiering av avloppsslam från reningsverken (PAKU)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet är det första kommersiella utförandet från PAKU-anläggning. Inom ramen för projektet byggdes en fullskalig anläggning för återvinning av näringsämnen från Rovaniemi stads avloppsreningsverk. Målet är att ta näringsämnen från samhällets avloppsvatten till vara och förädla förmånliga och trygga återvinnunna gödslingsmedel samt energi till fjärrvärmenätet.

TIDTABELL

2016-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Napapiirin energia ja vesi/Endev

https://www.endev.fi/tulevia-hankkeita/more-about-elecrent/