Produktifiering av allemans näringskretslopp

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet byggdes ett enkelt filter för montering i dikar, där i en biologisk filtrering utnyttjades skärning tillverkad av bildäck. Dammen främjade bindning av fosfor året runt. Dammen hjälpte därtill i omvandlingen av ammoniumkväve till nitratform. De bundna näringsämnena samlades i botten av filtret för att tas till vara i form av slam. Syftet med projektet var att finslipa filter, utveckla ett system för tillvaratagande av näringsämnen samt utveckla en affärsverksamhetsmodell och -nätverk.

TIDTABELL

1.9.2017 – 31.8.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

40 000 € (JSM 18 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Apila Group Oy Ab

http://www.apilagroup.fi/