Potentialen av fosfor i avloppsslam för växtproduktion och påverkan av slammets innehåll av skadliga ämnen på miljön och livsmedelssäkerheten (PProduct)

BESKRIVNING AV ARBETET

Det primära syftet med projektet är att fundersöka det långvariga gödselvärdet av fosfor, som är bundet till avloppsslam. Ett av målen är att utvärdera effekter på miljön av slutprodukter tillverkade av kommunalt slam baserat på koncentrationer av föroreningar, bioackumulering och genotoxitetstestning. Dessutom undersöks pyrolys som är en fortsatt behandlingsmetod av slam med avseende på hur den påverkar användbarheten av fosforn i slam vid växtproduktion och mängden skadliga ämnen i slammet.

TIDTABELL

2015-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Gårdbrukets utvecklingsfond (Makera)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresursinstitutet

Kari Ylivainio / Naturresursinstitutet

https://www.luke.fi/projektit/pproduct-jatevesilietefosforin/