Områden som utsetts för överföring av oljelast

BESKRIVNING AV ARBETET

Trafik- och kommunikationsverket har utsett enligt [Kap. 2 a 1 § 2 mom.] i miljöskyddslagen för sjöfarten områden för överföring av oljelast för att upprätthålla skyddet av havsmiljön. De utsedda områdena för överföring av oljelast är Kalbådagrunds ankarplats i Finska viken samt Svartbäcks ankarplats utanför Sköldvik i Borgå. När områdena fastställts har den befintliga oljebekämpningsberedskapen beaktats liksom den plan för mottagande av fartyg i behov av assistans som avses i lagen om fartygstrafikservice. Innan områdena har utsetts har förhandlingar förts med Gränsbevakningsväsendet, Finlands miljöcentral, Tullen och den VTS-myndighet som avses i lagen om fartygstrafikservice. Dessutom har berörda intressentgrupper hörts före att områden har utsetts.

TIDTABELL

genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Tjänstearbete

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Trafikförvaltningen

Laura Sarlin / kommunikationsministeriet, Vilja Klemola / miljöministeriet och Anita Mäkinen / Traficom

Områden som utsetts för STS-överföringar:
https://arkisto.trafi.fi/sv/aktuellt/5842/trafiksakerhetsverket_har_utsett_omraden_for_overforing_av_oljelast