Nyttoanvänding av gödsel från produktionsdjur genom återvinning: torrströ, gasformigt bränsle och i granulatform

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet kartlägger och utvecklar produktionsfärdigheten för en process, som möjliggör återvinning av fraktioner som erhållits genom kemisk, bakteriologisk och termisk behandling av gödsel från produktionsdjur till återanvändning på stall, ladugårdar, åkrar och även i större skala i samhällen, vilket avsevärt minskar avfallsbelastningen och ger möjlighet att bygga en lönsam bionäring av avfallsbaserade råvaror. Förutom gödsel används även avfallsgips från inhemska produktionsanläggningar som avfallsbaserad råvara, där en näringsämnesrik lösning som genereras av processen sammanbinds i granulatform som är lättare att kommersialisera.

TIDTABELL

1.1.2017 – 31.12.2017, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

70 000 € (JSM 49 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Biopeel Oy