’Tilltagavarande av kvävet som flytande rejekt från jord- och skogsbruket samt samhällen innehåller samt produktifiering till den näringslösning geneom Envistone-metoden

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet utvecklades, testades och gjordes ett pilotprojekt av en fysikalisk-biologisk metod (Envistone-metoden), genom vilket ammoniumkvävet av avloppsvatten från jord- och skogsbruket samt industrin tas till vara i nitratform och förädlas vidare till en kommersiell näringslösning. Som slutresultat av projektet byggdes en fungerande anläggning i Kajana, där kvävet avlägsnas från avstjälpningsplatsens perkolationsvatten innan de leds till naturen. För närvarande anpassas processen för hantering av restkväve samt avlägsnande av kväve ur rejektvatten av komposteringsanläggningen efter markfiltrering.

TIDTABELL

1.6.2017 – 31.8.2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

320 000 € (JSM 144 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Envitop Oy

www.envitop.com

http://www.envitop.com/