Ljudmiljön under vatten i Östersjön (BIAS)

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet är att skapa nödvändiga verktyg för myndigheterna för att minska undervattensbuller enligt havsstrategidirektivet. En preliminär bedömning av tillståndet med hänsyn till undervattensbullret och utarbetande av standarder för mätning, analys och modellering av undervattensbullret i Östersjön.

TIDTABELL

2012-2016, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska Unionens LIFE+ Water-program och projektdeldagarorganisationer

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

SYKE och andra Östersjöländerna

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Itameren_vedenalainen_aanimaailma_BIAS