Läkemedel i vattendragen av Östersjön

BESKRIVNING AV ARBETET

HELCOM och UNESCO har år 2017 publicerat en rapport om läkemedelsförekomsten, halter och spridningsvägar i Östersjövatten. Rapporten innehåller information on 167 läkemedel, som har samlats från ytvatten av insjöar, kust- och fjärdområden samt kommunala avloppsreningsverk i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Polen, Ryssland (St. Petersburg) och Sverige. I Östersjöländerna har 118 olika läkemedel analyserats, ut av vilka enbart 9 läkemedel kunde avlägsnas till 95 procent genom en kommunal reningsprocess av avloppsvatten. Så gott som hälften av analyserade föreningar avlägsnades med under 50 procent. De mest allmänna mätta läkemedlen hörde till inflammatoriska och smärtstillande läkemedel, läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar samt läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Av de undersökta läkemedlen hittades 91 % i avloppsreningsverk, 52 % i insjövatten och 44 % i havsvatten. Rapportens information täcker åren 2003–2014.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

UNECO och HELCOM

Slutraport: www.helcom.fi/action-areas/industrial-municipal-releases/pharmaceuticals/status-report