Återvinningsgödsel av hönsgödsel genom ett innovativt torkningskoncept (KIEKU) – genomförbarhetsstudie

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet fokuserar i gödsel från fjäderfä. Utveckling av ett processkoncept, där slammet torkas, hygieniseras och behandlas till produkter och levereras vidare till bruk i närområden.

TIDTABELL

1.5.2017 – 30.6.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

137 000 € (JSM 95 900 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Global EcoSolutions Oy

www.ges.fi