Kartläggning av framtidsscenarier för havsområdet för behoven av havsområdesplanering (Planering-2)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet kartläggs framtidsscenarier för Finska havsområdet och kartläggs utmaningarna i den framtida utvecklingen av havsområdet och möjligheter med tanke på näringslivet konkurrenskraft, havsmiljöns och ekosystemens hållbarhet samt klimatförändring. Syftet är att kartlägga framtidsbilden av havsområdet även ur internationell synvinkel, i synnerhet när det gäller grannländernas och Östersjöländernas havsområdesplanering, samt åtgärder och målen för havsområdet. Projektet skapar förutsättningar fören hållbar utveckling av havsområdet genom havsområdesplanering.

TIDTABELL

2017-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifond

150 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Miljöministeriet

Tiina Tihlman / Miljöministeriet

https://www.merialuesuunnittelu.fi/