Informationspaket om Östersjön

BESKRIVNING AV ARBETET

Fem informationspaket om Östersjöns tillstånd har publicerats med teman: skadliga ämnen, sjöfart, havsskräp, eutrofiering och främmande arter på fyra språk (finska, ryska, estniska och engelska). Publicerades på nätet 2017. Informationspaketen finns fritt tillgängliga för att utnyttjas till exempel inom miljöutbildning och sakkunnigarbete.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Miljöministeriet

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Kai Myrberg / Finlands miljöcentral

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suomenlahden_suojelun_kolmikantayhteistyo__Viro_Venaja_Suomi