Hotbedömningen av naturtyper (LuTu-työ)

BESKRIVNING AV ARBETET

Den andra hotbedömningen av naturtyper i Finland blev klar 2018 (Publikationer: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1 ja Osa 2). I bedömningsprojektet som var koordinerat av Finlands miljöcentral SYKE granskades med hjälp av den internationella Red List of Ecosystems Categories and Criteria (RLE) -metoden över 400 naturtyper från havsbotten till fjällen. I arbetet deltog sammanlagt över 120 naturtypsexperter samt de mest centrala organisationer som producerar naturinformation inom sina respektive huvudgrupper (Östersjön, kusten, sötvatten och stränder, myrar, skogar, hällmarker, vårdbiotoper och fjäll). Expertgrupperna deltar i det fortsatta arbetet med hotbedömning och stöder pågående processer, vilkas mål är att förbättra naturtypernas status.

TIDTABELL

2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

budgetfinansiering

66 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

LUTU- työryhmä

Tytti Kontula / Finlands miljöcentrum

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus