Hästkrafter från stallgödsel

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets idé är att hitta en lösning, som grundar sig på en hållbar användning av naturresurser och är ekonomiskt lönsam, från områdets organiska strömmar av stallgödsel och närområdenas livsmedelproduktion, som bioavfall, gödsel och slam.

TIDTABELL

1.11.2017 – 31.8.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

85 380 € (JSM 59 760 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Lahden Hevosystäväinseura ry

http://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1/22927/Hevosvoimia%20Hevosenlannasta.html