Hästkrafter från stallgödsel II

BESKRIVNING AV ARBETET

Fortsättning av arbetet som inleddes under förundersökningen Hästkrafter ur stallgödsel med att producera praktisk information och besvara behoven som kommit fram under den tidigare förundersökningen. Fokuset och innovationen är produktifiering och storskaligt utnyttjande av rötrester från biogasprocessen.

Inom ramen för projektet testas DTS-komposteringsmetodens lämplighet för kompostering av organiska avfallskomponenter. Metodens lämplighet för hantering av bioavfall, gödsel och annat avfall, slam och rötrester från jordbruket kartläggs.

TIDTABELL

1.9.2018 – 31.12.2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

151 330 € (JSM 105 930 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Lahden Hevosystäväinseura ry

http://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1/22927/Hevosvoimia%20Hevosenlannasta.html