Genomförandeundersökning av en omfattande nyttoanvändning av vass och återvinning av näringsämnen bundna till vassmassan för att användas inom jordbruket

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet med projektet var att undersöka, om det är möjligt att utnyttja vass på ett ekonomiskt och ekologiskt lönsamt sätt som råvara för en ekologisk gödsel i granulatform och således få näringsämnen bundna till vassruggen tillbaka till näringskretsloppet.

TIDTABELL

1.2.2017 – 31.8.2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

48 000 € (JSM 33 600 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

RuokoVoima Oy