Genomförande av uppföljninng av mikroskråp I Finlands havsområden (SUMMIT)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för SUMMIT-projektet slutförs och som ett pilotprojekt genomförs nationell uppföljning av mikroskräp i den utsträckning som den ingår i EU:s uppdaterade beslut av 2017 om verkställandet av havsstrategidirektivet. Metodfasen av projektet följer de inom ramen av forskargemenskapet och HELCOM-arbetsgruppen inom havsskräp utarbetade planerna och preliminära riktlinjerna.
Fokus av uppföljning ligger i det öppna havet och därtill genomförs uppföljning vid kusten för att samla jämförelsematerial. Granskningen riktas i synnerhet till mikroplasterna i ytvatten och sediment. På basen av resultaten och erfarenheterna utarbetas ett förslag för en regelbunden uppföljning av mikroskräp i Finlands havsområden.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Miljöministeriet

238 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit