Forsknings- och produktutvecklingsprojekt för Pasrea-kompostorn

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är att vetenskapligt forska och utveckla det av Pasrea Oy utvecklade behandligssystemet för gödsel och strögödsel. Systemets reaktionshastighet kan regleras under drift och som slutprodukter samlas ammoniak, värme-energi och jordförbättringskompost. Samlandet av slutprodukten minskar behovet av konstgödsel och -energi på lantgårdar, vilket möjliggör cirkulär ekonomi i praktiken.

TIDTABELL

1.2.2017 – 31.8.2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återanvändning av näringsämnen, JSM

407 000 € (JSM 324 580 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Pasrea Oy